Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА ЗАСОЛНИШТА

w

Анализа на засолништа

36 pages, pdf
 Download Back


Анализа на засолништа


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2010

Volume: 36 pages, pdf


Description

Соодветноста, навременоста и целесообразноста во обезбедувањето на заштита на жртвите на семејно насилство се пресудни во надминување и во решавање на претрпеното насилство. Спроведувањето на оваа анализа претставува продолжение на нашите долгогодишни напори за воспоставување и унапредување на системите за заштита на жртвите на семејно насилство во нашата земја. Овој пат тоа е анализа на засолнувањето како една од мерките на заштита на жртвите на семејно насилство. Оваа анализа претставува прв обид за согледување на состојбите во однос на засолнувањето во нашата земја од перспектива на оние кои ја нудат – засолништата и оние кои ја примаат оваа заштита – засолнатите жртви.