Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗДРАВЈЕТО, ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЗДРА...

w

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во Р. Македонија

89 pages, pdf
 Download Back

 

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во Р. Македонија
 
 
Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија
 
Volume: 89 pages, pdf
 
 
Description
 
Кон истражувањето Здравје, здравствена заштита и влијанија врз здравјето кај ромското население се пристапи со цел да се добијат квантитативни и квалитативни податоци во врска со здравствената состојба на Ромите, достапноста и пристапот кон здравствените услуги, квалитетот на понудените здравствени услуги, како и социоекономските фактори кои влијаат врз здравјето на Ромите. За собирање на податоците се употреби анкетирање по пат на претходно подготвен анкетен прашалник помеѓу 636 испитаници Роми, како и фокус-групи помеѓу ромското население, здравствени работници и преставници на ромски невладини организации.