Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ И НИВНИОТ ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНАТА ...

w

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект

17 pages, pdf
 Download Back


Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2014

Volume: 17 pages, pdf


Description

Досегашните истражувања и работата на терен укажуваат дека неповолните социоекономски и животни услови, проследени со бариерите во пристапот до здравствените услуги, придонесуваат за понеповолен здравствен статус на Ромите. Дополнително, имајќи ја предвид понеповолната положба на жените, а особено на жената Ромка во нашето општество, исклучително е важно да се истражи меѓусебното влијанието на полот врз повеќе параметри што се однесуваат на здравствениот статус, пристапот до здравствената заштита и остварувањето на здравствените права на мажите и жените Роми.