Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ...

w

Анализа на имплементација на дел од програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011 г.

11 pages, pdf
 Download Back

 

Анализа на имплементација на дел од програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011 г.


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: Април 2013

Volume: 11 pages, pdf


Description

Оваа анализа дава краток осврт на резултатите од спроведениот мониторинг врз спроведувањето на планираните програмски активности и финансиски средства предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2011 година, со посебен фокус на две компоненти од програмата – компонента за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (пилот скрининг на карцином на грло на матка) и компонентата за организиран скрининг на карцином на дојка. Анализата се базира на податоци добиени како одговор на поднесени барања за пристап до информации од јавен карактер од страна на Министерството за здравство/Сектор за превентивна здравствена заштита, анализа на централниот буџет и анализа на планираните програмски активности и буџет.