Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОПФАТ НА ДЕЦАТА РОМИ СО ВАКЦИНАЦИЈАТА И ПРЕДВИДЕНИ ЗДРА...

w

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и предвидени здравствени услуги: состојба, проблеми и решенија

12 pages, pdf
 Download Back

 


Опфат на децата Роми со вакцинацијата и предвидени здравствени услуги: состојба, проблеми и решенија


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 12 pages, pdf


Description

Преку работата на полето на мониторингот во заедницата за унапредување на опфатот на децата Роми со вакцинација и превентивни здравствени услуги, во тек на 2013 – 2014 година ги идентификувавме сферите на загриженост по однос на опфатот на децата Роми со превентивни здравствени услуги и вакцинација. Иако постојат разлики помеѓу наодите во различните општини, сепак одредени сфери на загриженост се заеднички за сите општини и истите се прикажани во продолжение.