Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВКЛУЧЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ВО ПРОЦЕСИТЕ ...

w

Вклученост на граѓаните на општина Кочани во процесите на одлучување и буџетирање

19 pages, pdf
 Download Back

 


Вклученост на граѓаните на општина Кочани во процесите на одлучување и буџетирање


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: Мај 2013

Volume: 19 pages, pdf


Description

Република Македонија, и по 22 години независност, нема воспоставено легитимен, континуиран и неселективен процес на вклучување на граѓаните во работењето на локалната самоуправа. Односно, и по 15 години од ратификувањето на Европската повелба за локална самоуправа и осум години од воспоставувањето на самостојни и независни единици на локална самоуправа, граѓаните во Република Македонија и понатаму се квалификуваат само како избирачко тело и не се активно вклучени во буџетскиот процес и процесот на донесување на одлуки кои се спроведуваат на локално ниво, иако за тоа постојат законски можности.