Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ СО ФОКУС НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕ...

w

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост

20 pages, pdf
 Download Back

 

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 20 pages, pdf


Description

Правото на здравје е меѓународно признато право. За првпат е дефинирано од страна на Светската здравствена организација како „право на секое лице на најдобро физичко и ментално здравје што може да се постигне“.
Правото на здравје е најтесно поврзано со заштитата на правата на пациентите што претставуваат збир од права, одговорности и должности според кои поединците бараат и примаат здравствена заштита. Овие права во Република Македонија се предвидени со Законот за заштита на правата на пациентите.