Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА ПОСТАПУВАЊЕТО НА СУДОВИТЕ ПРИ ИЗРЕКУВАЊЕ НА ...

w

Анализа на постапувањето на судовите при изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство

15 pages, pdf
 Download Back

 

Анализа на постапувањето на судовите при изрекување на
привремени мерки за заштита од семејно насилство


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2014

Volume: 15 pages, pdf


Description

Основна цел на анализата на постапувањето на судовите при изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство е да се утврди начинот на постапување на судовите и утврдување на потребата за унапредување во обезбедувањето на навремена и соодветна судска заштита за жртвите на семејно насилство. Оваа анализа претставува дел од активностите на ЕСЕ на полето на превенција и заштита од семејно насилство со кои тежнееме да го зголемиме степенот на ефикасност и одговорност во постапувањето во судските случаи на семејно насилство, како и зголемување на степенот на информираност и запознаеност на јавноста во однос на ова прашање.