Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АДМИНИСТРАЦИЈАТА ВО ОГЛЕДАЛОТО НА ЕВРОПСКАТА РАМКА ЗА П...

w

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

48 pages, pdf
 Download Back

 


Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Date: Јуни 2013

Volume: 48 pages, pdf


Description

Оваа публикација е резултат од проектот „Европеизација на администрацијата преку спроведување на Заедничка рамка за процена - релевантноста на словачкото искуство“. Проектот беше подготвен со помош на Понтис Фондацијата и Балканската мрежа за развој на граѓанско општество, и поддржан од Словачката официјална развојна програма SlovakAid преку Словачко-Балканскиот фонд за јавна политика. Проектот беше спроведен во периодот март-јули 2012 година и вклучуваше истражување на примарни и на секундарни извори, како и студиско патување во Република Словачка. Публикацијата се објавува на македонски и на англиски јазик. Македонската верзија е подетална и поопширна, додека англиската верзија е поконцизна и се концентрира повеќе на главните наоди и препораки.