Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ НА СУДСКИТЕ СЛУЧАИ ЗА НАВРЕДА И КЛЕВЕТА-ИЗВЕ...

w

Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај број 2

14 pages, pdf
 Download Back

 


Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај број 2


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Јули, 2014

Volume: 14 pages, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми, во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Репулика Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот од 1 март, до 15 јуни 2014 година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Имајќи го предвид фактот дека овој Закон е од исклучително големо значење за слободата на изразување и слободата на медиумите во Република Македонија, како и неизвесноста од ефектите на неговата имплементација, Центарот за развој на медиуми, континуирано ги следи судските случаи за навреда и клевета во кои се вклучени новинари, уредници и медиуми, но ги следи и случаите во кои како странки се јавуваат и државни функционери.