Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ -П...

w

Авторско право и сродни права за електронски медиуми -Прирачник

58 pages, pdf
 Download Back

 


Авторско право и сродни права за електронски медиуми -Прирачник


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: 2014

Volume: 58 pages, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми подготви второ, дополнето и изменето издание на Прирачникот за авторското право и сродните права за електронските медиуми, објавен во 2011 година како одговор на промените во законодавството во областа на авторското право и сродните права, во медиумите и во електронските комуникации. Овој прирачник поаѓа од потребата медиумите и медиумските работници да се запознаат со правата и обврските што ги имаат во поглед на содржините кои ги подготвуваат и емитуваат. Веднаш на почетокот треба да потенцираме дека тој е наменет за електронските медиуми. Но, кои медиуми се електронски? Ако се следат дефинициите во македонските закони од релевантната област тешко дека ќе дојдеме до прецизна и јасна дефиниција кои медиуми се опфатени во оваа група.