Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

КЗД ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА-ВОДИЧ ЗА Г...

w

КЗД во функција на заштита од дискриминација-Водич за граѓаните

49 pages, pdf
 Download Back

 


КЗД во функција на заштита од дискриминација-Водич за граѓаните


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2014

Volume: 49 pages, pdf


Description

Заштитата од дискриминација може да биде третирана во рамките на заштитата на човековите права и слободи. Заштитата на овие права и слободи е гарантирана во членот 50 од Уставот на Република Македонија, каде што е утврдено дека секој граѓанин пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија може да бара заштита на правата и слободите утврдени во Уставот, почитувајќи ги начелата на приоритет и итност. Уставниот суд на Република Македонија остварува директна заштита на слободите и правата на граѓаните. Слободата на религијата, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, здружувањето и политичка акција и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, религија, националност, социјална и политичка припадност може да бидат заштитени и во Уставниот суд.