Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УСПЕШНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ФОНДОВИТЕ ИПАРД

w

Успешно искористување на фондовите ИПАРД

120 pages, pdf
 Download Back

 


Успешно искористување на фондовите ИПАРД


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 120 pages, pdf


Description

Со цел да им помогне на земјте кандидати за членство, Европската Унија им доделува фнансиска поддршка на овие земји преку т.н. претпристапни финансиски инструменти кои имаат за цел да ги намалат економските и социјалните разлики помеѓу Европската Унија и земјите кандидати.
Во рамките на новата финансиска перспектива на ЕУ за периодот 2007-2013 година беше предложен нов инструмент за претпристапна помош (IPA), во која се интегрираат сите досегашни поединечни инструменти за поддршка на реформите во земјите кои биле опфатени со процесот на пристапување (PHARE, SAPARD, ISPA и CARDS), со што е созадена единствена правна рамка за претпристапна помош.