Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УСПЕХ ВО 10 ЧЕКОРИ -СОЗДАВАЊЕ НА ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ...

w

Успех во 10 чекори -Создавање на локален акционен план за прашањето на хендикепот

103 pages, pdf
 Download Back

 


Успех во 10 чекори -Создавање на локален акционен план за прашањето на хендикепот


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 103 pages, pdf


Description

Оваа публикација прикажува некои препораки за тоа како да се овозможи приклучување на прашањето на хендикепот во регуларните процеси на локално ниво преку вклучување на сите засегнати страни на ниво на заедницата. Документот дава упатство како да се креира инклузивна стратешка рамка на локално ниво. Оваа рамка би го поттикнала развојното планирање со цел да се создаде „општество за сите“, каде што лицата со хендикеп би можеле да ги практикуваат своите права и одговорности и би имале еднаква можност да ги остварат своите основни човекови права како рамноправни граѓани.