Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

w

Стратешки план за локален развој на општина Гостивар

125 pages, pdf
 Download Back

 


Стратешки план за локален развој на општина Гостивар


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2006

Volume: 125 pages, pdf


Description

За да може да се предвиди иднината и да се направи поизвесна, неопходно е да се направи план, кој доколку е долгорочен и сеопфатен, добива атрибут на стратегија. Планот ни покажува каде сме, каде сакаме или каде би требало да стигнеме, како тоа да го направиме, кои ресурси се потребни за нејзиното остварување, кои активности во кој период ќе се реализираат итн. Со еден збор, стратегијата претставува целосен и комплексен документ во којшто се посочуваат нејзините основни развојни правци и приоритети, како и мерките, потребните ресурси и динамиката за нивното остварување.