Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СЛЕДЕЊЕ НА ВРСКАТА МЕЃУ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИ...

w

Следење на врската меѓу корупција и организиран криминал: Документи за јавни политики

56 pages, pdf
 Download Back

 


Следење на врската меѓу корупција и организиран криминал: Документи за јавни политики


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2015

Volume: 56 pages, pdf


Description

Корупцијата и организираниот криминал се негативни феномени кои со своето влијание создаваат декомпозиција на општеството, го оспоруваат економскиот раст и го зголемуваат степенот на сиромаштија. Дополнително, нивното влијание го поткопува владеењето на правото и ги уназадува напорите за демократизација особено на постранзициски општества. Борбата против овие два негативни трендови подразбира систематски приод од сите чинители на една земја. За таа цел, особено важно е јакнењето на капацитетите на граѓанските организации во следењето на корупцијата, на врската со организираниот криминал и јакнењето на свеста на граѓаните за негативното влијание врз нивниот секојдневен живот.