Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

САМОПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО : ИЗВЕШТАЈ ОД ...

w

Самоперцепција за граѓанското општество : Извештај од Организациската анкета Цивикус – Индекс на граѓанското општество

21 pages, pdf
 Download Back

 


Самоперцепција за граѓанското општество
Извештај од Организациската анкета Цивикус – Индекс на граѓанското општество


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2010

Volume: 29 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) по втор пат го спроведува Цивикус – Индексот на граѓанското општество (ИГО). Индексот е акциско-истражувачки проект, кој ја проценува состојбата на граѓанското општество во земјите низ светот. Со ИГО се собираат и споделуваат знаења меѓу засегнатите страни на граѓанското општество, што придонесува кон зголемувањето на капацитетот и посветеноста на граѓанското општество за позитивни општествени промени.
Секоја димензија е сочинета од поддимензии и показатели, за кои се добиваат податоци од анкети, интервјуа, фокус-групи, прикази на случај и анализа на литература. За наодите, заклучоците и препораките ќе се расправа на национална конференција, пред објавувањето на целосниот аналитички извештај за состојбата со граѓанското општество во Македонија.