Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНСКАТА РАМКА И ПРАКТИКИ ЗА СОРАБОТКА И В...

w

Преглед на законската рамка и практики за соработка и вклучување на граѓанскте организации во донесување на одлуки на локално ниво

65 pages, pdf
 Download Back

 


Преглед на законската рамка и практики за соработка и вклучување на
граѓанскте организации во донесување на одлуки на локално ниво


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 65 pages, pdf


Description

Публикацијата „Преглед на законската рамка и практики за соработка и вклучување на граѓанските организации во донесување одлуки на локално ниво“ претставува преглед на законските основи и досегашната соработка на локалните власти со граѓанските организации во земјата. Публикацијата е составена од две целини. Во првата, даден е осврт на облиците на вклучување на граѓаните во креирањето на политиките на локално ниво содржани во најзначајните акти кои што ги предвидуваат овие можности, како што се: Законот за локална самоуправа, Законот за референдум, Законот за здруженија и фондации, Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и др. Во втората целина презентирани се наодите од анкетата со општините и граѓанските организации за нивната соработка од неколку аспекти: постоење на механизам за соработка, усвоени стратешки документи, практикување на облиците на соработка и финансиската поддршка.