Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

w

Општествената одговорност на граѓаните

48 pages, pdf
 Download Back

 


Општествената одговорност на граѓаните


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2009

Volume: 48 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка по трет пат ја истражуваше општествената одговорност на граѓаните. Во 2006 г. општествената одговорност беше истражувана заедно со довербата, додека во 2007 г. и 2008 г., т.е. 2009 г., беа направени посебни истражувања. Извештајот е подобрен врз основа на претходните искуства, но и согласно потребите на Цивикус - Индексот на граѓанското општество, кој повторно МЦМС го спроведува во 2009 г. Поголемите промени се вклучувањето на одговорноста кон животната средина, нивото на социјализација и ставовите за животот, но и во дел од прашањата во другите делови на општествена одговорност.
Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Општествената одговорност на граѓаните“ која беше спроведена на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Цел на истражувањето беше да се испита граѓанската одговорност за општествените прашања во Македонија.