Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОДНОСОТ КОН ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ/СЕКУЛАРНИТЕ ВРЕДНОСТИ

w

Односот кон традиционалните/секуларните вредности

11 pages, pdf
 Download Back

 


Односот кон традиционалните/секуларните вредности


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2009

Volume: 11 pages, pdf


Description

Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Односот кон традиционалните/секуларните вредности“. Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) му ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања (ИСППИ), чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.