Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОДЕЛИ ЗА СОРАБОТКА И УЧЕСТВО НА ЛОКАЛНО НИВО: КОМПАРА...

w

Модели за соработка и учество на локално ниво: Компаративен преглед

52 pages, pdf
 Download Back

 


Модели за соработка и учество на локално ниво: Компаративен преглед


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 52 pages, pdf


Description

Публикацијата „Модели за соработка и учество на локално ниво: компаративен преглед“ претставува преглед на законската рамка и практиките на соработка на локалните власти со граѓанските организации во пет европски земји. Намерата на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е преку оваа анализа да им овозможи на сите засегнати страни како што се граѓанските организации и граѓаните воопшто, локалните самоуправи и сите институции на локално и национално ниво, подобрено разбирање на граѓанското учество во креирањето на политиката и механизми за соработка помеѓу локалната самоуправа и граѓанските организации.
Овој преглед ќе придонесе и кон воспоставување на механизми за соработка во општините во Република Македонија, преку согледување на искуствата од земјите од Европската Унија (Англија и Унгарија) и земјите од регионот (Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија) кои што се претставени во публикацијата.