Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ

w

Менаџмент на проекти

89 pages, pdf
 Download Back

 


Менаџмент на проекти


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 89 pages, pdf


Description

Во последните 15 години проектите заземаат централна улога во работата и денес може да се сметаат како средство за општествена промена, основа на развојот на заедницата, дур и како средство за градење и јакнење на граѓанското општество. Како резултат од истото, менаџментот на проектите стана неопходна способност на организациите и за секогаш присутната потреба од обука на луѓето.
Менаџментот на проекти условува постоење на повеќе различни способности за политички општествени анализи, за кумуникација, за менаџмент на луѓе и ресурси, за обезбедување на материјални средства, евалуациони технки итн. Секако, овој КЛС-Прирачник (Квалитетна Локална Самоуправа, Карта за Локална Самоуправа) не може исцрпно да ги обработи сите наведени прашања, па затоа авторот прави обид да ги обработи главните елементи, релевантни за општинските проекти.