Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МАКЕДОНСКИ ОПШТЕСТВЕНИ ВРЕДНОСТИ

w

Македонски општествени вредности

35 pages, pdf
 Download Back

 


Македонски општествени вредности


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 35 pages, pdf


Description

Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Македонски општествени вредности“, која се спроведе за прв пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Дел од прашањата од оваа анкета беа поставени во 2007 и 2008, т.е. 2009 г. во рамките на анкетите за довербата и општествената одговорност на граѓаните. Целта на истражувањето беше да се испитаат ставовите на граѓаните за битните прашања кои влијаат на социокултурниот контекст во кој дејствува граѓанското општество. Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ѝ ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на Агенцијата Рејтинг, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.