Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЛОБИРАЊЕТО ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА-ТЕОРЕТСКИ И ЕМПИРИСК...

w

Лобирањето во локалната самоуправа-теоретски и емпириски концепт

92 pages, pdf
 Download Back

 


Лобирањето во локалната самоуправа-теоретски и емпириски концепт


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2009

Volume: 92 pages, pdf


Description

Децентрализацијата не е единствената гаранција за ефикасна локална самоуправа. Постојат многу фактори кои директно влијаат врз овој процес. Во прв план, секако дека е човековиот фактор. Прифаќањето на позитивните вредности и стандарди, збогатувањето со нови знаења, умеења и способности за користење на прагматични инструменти се една од насоките што водат до саканата цел, а тоа е модерна локална самоуправа од европски тип. Лобирањето како основа на секој демократски процес е неопходно потребна активност. Лобирањето се занимава со јавните одлуки. Лобирањето со моќта на агрументите ги зголемува дострелите на демократијата којае од интерес на јавноста. Всушност, лобирањето е комплексен процес кој ги поврзува различните знаења и вештини, но и арбитер кому самите му обезбедуваме мандат за одлучување.