Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС И ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

w

Јавниот интерес и граѓанските организации

75 pages, pdf
 Download Back

 


Јавниот интерес и граѓанските организации


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 75 pages, pdf


Description

Публикацијата „Јавниот интерес и граѓанските организации” претставува преглед на статусот на јавниот интерес во повеќе европски земји, како и преглед на домашното законодавство кое го регулира јавниот интерес. Намерата на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) како издавач на оваа публикација е да го приближи концептот на јавен интерес и организации со статус од јавен интерес во Република Македонија врз основа на долгогодишните искуства и позитивните практики од повеќе земји од Европа. Наедно, публикацијата треба да послужи и како лобирачка алатка и основа за формулација на нови законски одредби за статусот од јавен интерес за здруженијата на граѓани и фондациите, што ќе значи создавање подобри можности за нивна одржливост.