Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-ВРСКА П...

w

Граѓанските организации во Република Македонија-Врска помеѓу државата и јавноста или изолиран ентитет?

61 pages, pdf
 Download Back

 

Граѓанските организации во Република Македонија
Врска помеѓу државата и јавноста или изолиран ентитет?


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 61 pages, pdf


Description

Во почетокот на 90-тите години, градењето на граѓанското општество се сметаше како дел од успешниот модел за демокраизација, меѓутоа, напредокот во транзицијата покажа дека создавањето на функционално граѓанско општество е сложен процес на општествена трансформација. Клучниот фактор за ваквиот развој на настаните е напредокот во процесот на транзиција, кој укажа дека не постои предодреден начин за демократизација, доведувајќи ги во прашање претходно воспоставените модели. Оваа студија во анализира развојот на граѓанското општество во Република Македонија во периодот 1990-2007 година. Прашањето на истражувањето е утврдено преку теоретска , контекстуална и методолошка анализа на достапната литература, која укажа на потребата за квалитативно испитување на развојот на граѓанското општество во Република Македонија.