Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОВЕРБАТА ВО МАКЕДОНИЈА

w

Довербата во Македонија

35 pages, pdf
 Download Back

 

Довербата во Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2010

Volume: 35 pages, pdf


Description

Довербата во луѓето, во институциите и во граѓанското општество е битен предуслов за вклученоста на граѓаните во организациите на граѓанското општество. Таа е еден од факторите кои влијаат на социокултурниот контекст во кој дејствуваат граѓанските организации. Исто така МЦМС се определува за „планирање (и застапување) засновано на факти“. Од тие причини, почнувајќи од 2006 г. МЦМС ја истражува довербата, како и ставовите и познавањето на граѓанските организации од страна на граѓаните на Република Македонија.
Во овој извештај се презентирани наодите од четвртата анкета на национален репрезентативен примерок спроведена во декември 2010 г. Првите три анкети беа спроведени во 2006, во 2007 и во 2008 година, а наодите беа презентирани во истражувачки извештаи. Во овогодинешниот извештај повторно се дадени повеќе индекси за следење на довербата, со кои ќе се олеснат анализите на трендовите. Промена е направена со презентација на нивото на доверба во институциите и во граѓанското општество по етничка основа и по симпатизерите на политичките партии.