Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

w

Довербата во граѓанското општество

27 pages, pdf
 Download Back

 

Довербата во граѓанското општество


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 27 pages, pdf


Description

МЦМС по трет пат ја истражуваше општата доверба, довербата во институциите, толеранцијата и довербата во граѓанското општество. Прв пат ја истражуваше во 2006 година, како дел од сопствената ориентација кон „планирање (и застапување) засновано на факти“, МЦМС го издаде извештајот „Довербата и добротворството во Македонија“. Во 2007 г. извештајот беше раздвоен на два посебни дела за доверба и граѓанска одговорност (вкл. Добротворство). Оваа година исто така е подготвен посебен извештај за „Довербата во граѓанското општество“. Во него се презентирани наодите и заклучоците од истражувањето на довербата во Република Македонија спроведено преку усна анкета на национален репрезентативен примерок. Повторно се дадени повеќе индекси за следење на довербата, со кои ќе се олеснат анализите на трендовите. Новина е вклучувањето на истражувањето на довербата во црквите и верските заедници.