Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

w

Довербата во граѓанското општество

27 pages, pdf
 Download Back

 

Довербата во граѓанското општество


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2013

Volume: 27 pages, pdf


Description

Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Довербата во институциите и во граѓанското општество во Република Македонија“, кои се однесуваат на граѓанското општество, а која беше спроведена по петти пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Целта на истражувањето беше да се испита довербата на граѓаните во институциите и во граѓанското општество. Оваа година извештајот е нарачан од страна на проектот „Техничка поддршка за граѓанските организации (ТАКСО)“, финансиран од Европската Унија (ЕУ), а е подготвен од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). МЦМС и Македонската канцеларија на ТАКСО му ја доверија анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на М-проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата. Повеќе информации за МЦМС и ТАКСО се дадени на крајот од извештајот.