Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДОЛГ ПАТ ДО ПОГОЛЕМ ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН

w

Долг пат до поголем граѓански ангажман

70 pages, pdf
 Download Back

 


Долг пат до поголем граѓански ангажман


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 70 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од основањето во 1993 година е една од водечките граѓански организации во Македонија и на Балканот. Долгорочна цел на МЦМС, меѓу останатите е и вкоренетото и динамично граѓанско општество, кое влијае на јавните политики. Активните и општествено одговорни граѓани се стремежот на таквото граѓанско општество и на МЦМС. Освен на вклученоста на граѓаните во главните текови, МЦМС се фокусира и на институционалниот развој за вкоренето и динамично граѓанско општество кое влијае на јавните политики. МЦМС посебно и како дел од сојузи и коалиции го прифаќа предизвикот за влијание на јавните политики. Двата примери за одбележување што се случија помеѓу ова и претходното истражување за Индексот за граѓанско општество (ИГО) се донесувањето на новиот Закон за здруженија и фондации и првиот Закон за заштита и спречување на дискриминацијата.