Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВА НА ЕТНИЧКА...

w

Дискриминацијата во Македонија по основа на етничка припадност

26 pages, pdf
 Download Back

 

Дискриминацијата во Македонија по основа на етничка припадност


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 26 pages, pdf


Description

Начелата за еднаквост и недискриминација се основни елементи на меѓународната законска рамка во однос на човековите права. Овие права се особено насочени кон заштитата на човековите права на ранливите, маргинализираните и сиромашните групи, како и на социјално исклучените поединци и групи. Македонија ги гарантира основните човекови права и фундаментални слободи со Уставот и со повеќе закони, а ги има потпишано и повеќето меѓународни документи за човекови права предвидени во системот за заштита на Обединети нации, како и во европските регулативи.
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од самото основање ги промовира еднаквоста и толеранцијата, кои истовремено се и дел од принципите на кои се темели неговото дејствување.