Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БАРОМЕТАР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

w

Барометар за еднакви можности

50 pages, pdf
 Download Back

 

Барометар за еднакви можности


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2013

Volume: 50 pages, pdf


Description

Во овој извештај се анализирани наодите од анкетата „Барометар за еднакви можности“, која беше спроведена по втор пат на национален репрезентативен примерок на граѓаните на Македонија. Целта на истражувањето беше да се испита перцепцијата на граѓаните. МЦМС ѝ ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира овој извештај, на истражувачката куќа М-проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата. Истражувањето е спроведено со телефонска анкета во домаќинствата во септември 2013 година на репрезентативен примерок од 1.600 испитаници.