Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОГЛЕДАЛО НА ВЛАДАТА 2014: УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕС...

w

Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони

30 pages, pdf
 Download Back

 

Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2014

Volume: 30 pages, pdf


Description


Вклучувањето на јавноста во процесите на подотовка на закони и креирање политики доби особено и заслужено значење во изминатите години во Македонија, преку промени во документите кои го регулираат, унапредување на механизмите и промоција на можностите за вклучување. Европската комисија во Извештајот за напредокот на Македонија за 2013 г. нагласува дека „Владата треба да покаже поголема отвореност за вклучување на граѓанското општество“. На регионално ниво заедничките предизвици се поголемо вклучување на граѓанскиот сектор во консултативните процеси, како и навремено (или воопшто) објавување на клучните документи за квалитетен придонес во тие процеси.
Сите промени во законодавството и практиката, како и обидите за промоција на важноста и потребата од вклученост, резултираа со минимално подобрување во целокупните резултати на вториот извештај Огледало на Владата 2014 во однос на првото следење во 2012.