Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

IZVEŠTAJ O PROVEDENOJ ANALIZI USKLAĐENOSTI PROGRAMA RAD...

w

Izveštaj o provedenoj analizi usklađenosti programa rada vlasti Bosne I Hercegovne na državnom, entitetskom I kantonalnom nivou za 2007. godinu sa ciljevima iz građanske platforme

102 pages, pdf
 Download Back

 

Izveštaj o provedenoj analizi usklađenosti programa rada vlasti Bosne I Hercegovne
na državnom, entitetskom I kantonalnom nivou za 2007. godinu sa ciljevima iz građanske platforme

 

Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2007

Volume: 102 pages, pdf
 
 
Description

Planovi rada vladinih institucija su politički dokumenti koji daju pregled najvažnijih planiranih aktivnosti državnih institucija u toku jedne kalendarske godine. U okviru aktivnosti na monitoringu rada domaćih vlasti u 2007. godini, ALDI u.g. i Transparency International BiH proveli su analizu usvojenih planova rada vladinih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja njihove usklađenosti sa zahtjevima sadržanim u Građanskoj platformi. U maju 2007. godine, ALDI u.g. i Transparency International BiH kao organizacije koje učestvuju u Programu partnerskog građanskog zastupanja (CAPP), provele su analizu programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te Unsko­sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko­dobojskog, Bosansko­podrinjskog, Srednjebosanskog kantona i Kantona Sarajevo sa ciljem utvrđivanja usklađenosti planiranih aktivnosti vlasti Federacije BiH sa GROZD Građanskom platformom. Iz analize su izostavljeni Zapadno­hercegovački, Hercegovačko­neretvanjski kanton i kanton 10 koji do maja 2007. godine nisu usvojili/objavili svoje godišnje planove rada.