Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FEDERALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2012-2017

w

Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017

102 pages, pdf
 Download Back

 

Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017


Publisher: Centar za ekologiju I energiju, BiH

Volume: 102 pages, pdf


Description

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (''Sl. novine FBiH'', broj: 33/03 i 72/09) ”Federalni plan upravljanja otpadom je provedbeni dokument Strategije iz članka 6.ovog Zakona i donosi se na razdoblje od pet godina”. Operativni i strateški ciljevi definirani Strategijom trebaju biti sastavni dio Plana, bilo na federalnom, bilo na kantonalnom nivou. Sam Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom.